Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

STRONA GŁÓWNA » 06-07.09.2021-szkolenie doskonalące: AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

2021-06-29 10:47

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie doskonalące on-line

AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Nabór na termin: 06-07.09.2021 r.

PROWADZĄCY: Artur Jabłoński wykładowca, konsultant, auditor, specjalista w zakresie systemów zarządzania

CEL SZKOLENIA

przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie zrozumienia i interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 oraz wymagań normy ISO 19011 z roku 2018 w zakresie nowych wytycznych dot. przeprowadzania audytów wewnętrznych, w tym istoty:

- celu i kryteriów auditu,

- planowania, organizacji i metod przeprowadzania auditu,

- zasad raportowania oraz dokumentowania auditu,

- działań poauditowych,

- realizacji auditów w trybie zdalnym,

  • nabycie i/ lub doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia auditu,
  • poszerzenie świadomości znaczenia i wpływu auditów wewnętrznych na doskonalenie organizacji.

ADRESACI SZKOLENIA

kandydaci oraz czynni auditorzy systemów zarzadzania jakością,

pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością,

menadżerowie i właściciele/kierownicy procesów systemu zarzadzania jakością.

zainteresowani zagadnieniami doskonalenia systemów zarządzania jakością.

W RAMACH SZKOLENIA NABYWA SIĘ UMIEJĘTNOŚCI:

interpretacji i zastosowania wymagań normy ISO 9001:2015,

zaplanowania auditu wewnętrznego,

opracowania planu auditu i listy pytań kontrolnych,

przeprowadzenia auditu zgodnie z poznanymi metodykami,

pozyskania obiektywnych dowodów auditowych,

formułowania wyników auditu odnosząc je do celu/-ów i kryteriów auditu,

formułowania potencjału do doskonalenia w zakresie auditowanych obaszrów, procesów,

sporządziania raportów z auditów.

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się w informatorze:Kurs AUDITOR Wewnętrzny_2021_wrzesień

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW Klubu PF ISO 9000 oraz Stowarzyszenia POLISOLAB preferencyjna bonifikata od kwoty netto w wysokości 10%.

Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 31 sierpnia 2021 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń) na e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 3 dni robocze przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału!