Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STRONA GŁÓWNA » 08.04.2019 XXIX WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000, Trzebinia

2019-03-08 10:55

Warszawa, 08.03.2019 r.

L.dz. 06/PF/2019

Szanowni Państwo,

Członkowie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

             

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

§ 12 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

08 kwietnia 2019 r. o godz. 11:30 – I termin, godz. 11.45 – II termin

XXIX Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,

które odbędzie się w Trzebini
w
Dworze Zieleniewskich,

ul. Piłsudskiego 47a, 32-540 Trzebinia.

 

Rejestracja uczestników godz. 10.00 – 11.30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz  Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2019 r.
 10. Projekt planu rzeczowo – finansowego na 2019 r.
 11. Dyskusja.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Przyjęcie uchwał i wniosków XXIX Walnego Zgromadzenia.

13.00 – 13.30 – Lunch

13.30 –15.00 wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie Górka Cement Sp. z o.o.

Uwaga! ze względu na obowiązujące w Górce Cement Sp. z o.o. przepisy BHP, proszę aby wszyscy uczestnicy mieli buty na płaskim obcasie oraz długie spodnie

15.0016.00Seminarium

„Zarządzanieryzykiem w ujęciu procesowym w aspekcie
integracji systemów zarządzania

-        Ryzyko jako element systemowego zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem pracy - dr hab. inż. Tatiana Karkoszka, Prof. PŚ, Politechnika Śląska

-        Praktyczne podejście do ustalania kontekstu oceny ryzyka w procesie - Artur Jabłoński, audytor wiodący QMS, EMS, OHSAS, ISMS, BCMS; Prezes Human Management Systems Sp. z o.o.

16.00 – Zakończenie Walnego Zgromadzenia i wyjazd uczestników

Komunikat nr 2 - szczegółówy program WZ i seminarium.pdf

Karta uczestnictwa WZ 2019

Informacja nt Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikiem została wysłana tradycyjną pocztą.

Informujemy, iż każdy z Członków Klubu, podczas Walnego Zgromadzenia ma możliwość przekazania uczestnikom Walnego Zgromadzenia materiałów promocyjnych dot. Państwa organizacji oraz wystawienia rollapu.