W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2018 » 13.04.2018 XXVIII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000, Katowice

Warszawa, 14.03.2018 r.

L.dz. 10/PF/2018

 

XXVIII WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

 Katowice, 13 kwietnia 2018 r.

 Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

§ 12 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

13 kwietnia 2018 r. o godz. 11:30 – I termin, godz. 11.45 – II termin

XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,

które odbędzie się w Katowicach
w Głównym Instytucie Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Rejestracja uczestników godz. 10.30 – 11.30 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz  Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Zmiany do Regulaminu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
 10. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2018 r.
 11. Projekt planu rzeczowo – finansowego na 2018 r.
 12. Dyskusja.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Przyjęcie uchwał i wniosków XXVIII Walnego Zgromadzenia.

13.15-14.00 – Lunch

14.00-15.30 – Seminarium

„Zarządzanie procesowe w aspekcie integracji systemów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem
 zmian w normie ISO 45001”

16.00 – Zakończenie seminarium i wyjazd uczestników

Udział pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego w XXVIII Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego
do podejmowania decyzji oraz seminarium jest nieodpłatny, udział drugiej osoby – przedstawiciela Członka rzeczywistego oraz Członka wspierającego zgodnie z załączoną tabelą opłat. Preferencyjne warunki udziału obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2017 r.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie KARTY UCZESTNICTWA do Sekretariatu
Klubu PF ISO 9000 faxem pod numer 22 842 54 21 lub mailem e-mail: wz@pfiso9000.pl najlepiej do dnia 06.04.2018 r.

Do pobrania:

1) 10_2018_informacja WZ Klubu PF ISO 9000_13.04.2018.pdf

2) Karta uczestnictwa WZ 2018.doc

3) Zmiany do Regulaminu Klubu.pdf

Informujemy, iż każdy z Członków Klubu, podczas Walnego Zgromadzenia ma możliwość przekazania uczestnikom Walnego Zgromadzenia materiałów promocyjnych dot. Państwa organizacji oraz wystawienia rollapu.