Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 16.04.2015 - XXV WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000, Serock

Warszawa, 09.03.2015 r.

L.dz. 27/PF/2015

 XXV WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

Serock pod Warszawą, 16 kwiecień 2015 r.

  Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

§ 13 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

16 kwiecień 2015 r. o godz. 16.30 – I termin, godz. 16.45 – II termin

XXV Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

które odbędzie się w Serocku pod Warszawą
w Centrum konferencyjno-szkoleniowym Nicola, ul. Wyzwolenia 61, 05-140 Serock pod Warszawą

http://www.cksnicola.pl/

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.       Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Wystąpienia zaproszonych gości.

5.       Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz  Komisji Uchwał i Wniosków.

6.       Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji za rok 2014.

7.       Sprawozdanie finansowe za rok 2014.

8.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9.       Zmiany do Regulaminu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

10.    Kierunki Programowe działalności Klubu w 2015 r.

11.    Projekt planu rzeczowo – finansowego na 2015 r.

12.    Dyskusja.

13.    Wolne głosy i wnioski.

14.    Przyjęcie uchwał i wniosków XXV Walnego Zgromadzenia.

Godz. 10:00 wyjazd autokaru z parkingu pod Pałacem Kultury i Nauki (szczegóły będą przesłane w potwierdzeniach).

Rejestracja uczestników godz. 10.00 – 11.00  i 16.00 – 16.30.

13.00 –  14.00 – Obiad.

20.00 – Kolacja integracyjna. 

XXV Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 będą towarzyszyć dwa wydarzenia:

1)       W dniu 16.04.2015 r. w godz. 11.00 – 16.00„Złoto pustyni” gra strategiczna dla menedżerów ucząca określania celów, ich osiągania oraz podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych.

2)       W dniu 17.04.2015 r. szkolenie „Dobre zarządzanie – Nowe wyzwania”, które odbędzie się w godz. 9.00 – 13.15. Tutaj: Program szkolenia.pdf

Projekt Regulaminu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 został przesłany tradycyjną pocztą. 

W przypadku ewentualnych uwag do projektu Regulaminu istnieje możliwość przesłania ich na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2015r. Brak odpowiedzi oznacza akceptację przesłanej propozycji.

Udział pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego w XXV Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego
do podejmowania decyzji jest nieodpłatny, udział drugiej osoby – przedstawiciela Członka rzeczywistego oraz Członka wspierającego zgodnie z załączoną tabelą opłat.

Preferencyjne warunki udziału obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2014 r.

Tutaj: PROGRAM RAMOWY.pdf

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie karta _uczestnictwa_2015.doc do Sekretariatu Klubu
PF ISO 9000 faxem pod numer 22 46 45 556 lub mailem: e-mail: pfiso@pfiso9000.plnajlepiej do dnia 03.04.2015 r.

 Z poważaniem

Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas

Prezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000