Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

STRONA GŁÓWNA » 25.05.2021 - XXXI Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000, on-line

2021-04-26 11:01

 Warszawa, 26.04.2021 r.

L.dz. 33/PF/2021

 

XXXI WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

 

Warszawa, 25maja 2021 r.

 

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

§ 12 Regulaminu Klubu,

zwołuje na dzień

25maja 2021 r.

o godz. 11:00– I termin, godz. 11.15 – II termin

XXXI Walne Zgromadzenie

Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w trybie on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM.

 

Rejestracja uczestników godz. 10.30 – 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
 3. Przyjęcie Porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020.
 7. Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2020.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu oraz z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
 12. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2021 r.
 13. Przedstawienie projektu planu rzeczowo – finansowego na 2021 r. i podjęcie uchwały.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Przyjęcie uchwał i wniosków XXXI Walnego Zgromadzenia.

Ze względów organizacyjnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zapraszamy Członków honorowych i pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego upoważnionych do podejmowania decyzji podczas obrad Walnego Zgromadzenia oraz Członków wspierających uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym i nie biorących udziału w głosowaniach.

Prosimy o przesłanie Karty uczestnictwa do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000  mailem e-mail: wz@pfiso9000.pl  najlepiej do dnia 21.05.2021 r.

Zarząd Klubu PF ISO 9000